Česky English Deutsch Français Russian Italiano Netherlands
Drobečková navigace

Úvod > O nás > Aktuality > Zavedení systému EKÁER v Maďarsku

Zavedení systému EKÁER v MaďarskuOd 1. ledna 2015 vstoupila v platnost nahlašovací povinnost spojená se silniční přepravou zboží, která se vztahuje na

1) obstarání zboží z jiné členské země Evropské Unie nebo jiný dovoz na území Maďarska,

2) prodej zboží do jiné členské země Evropské Unie nebo jiný vývoz z území Maďarska, dále

3) první prodej zboží na tuzemském trhu podléhající zdanění ne pro konečného uživatele, pokud je to prováděno vozidlem, které podléhá mýtnému (tj. vozidlem s celkovou hmotností nad 3,5 t).

V některých případech, jedná-li se o rizikové výrobky se nahlašovací povinnost týká i silniční přepravy prováděné s vozidly, která nepodléhají mýtnému (tj. vozidla s celkovou hmotností pod 3,5 t).

Jedná-li se o přepravu s vozidlem podléhajícím mýtnému, či s vozidlem nepodléhajícím mýtnému nad určitou hmotnost a hodnotu zboží nahlašovací povinnost má osoba povinná. O podrobných pravidlech se můžete informovat na webových stránkách http://ekaer.nav.gov.hu.

 

Shora uvedené činnosti může od 1. ledna 2015 provádět výhradně daňový poplatník s platným číslem systému EKAER (Elektronický kontrolní systém pro silniční přepravu zboží) (dále jen: EKAER).

 

Je DŮLEŽITÉ zdůraznit, že nahlášení je povinen provést

- v případě bodu 1) příjemce, resp. osoba přebírající zboží;

- v případě bodu 2) odesílatel nebo ten, kdo zboží nakládá;

- v případě bodu 3) odesílatel.

 

Číslo EKAER identifikuje jednotku zboží přepravovanou vozidlem následujícím způsobem: EKAER označuje danou jednotku zboží (zásilku), která se přepravuje

- tím stejným vozidlem,

- na dané místo přejímky,

- jednomu objednateli (je-li prováděna manipulace vlastního zboží, tak majiteli zboží, v případě zušlechťovacího styku příjemci),

- vozidlem jen jednou po této trase.

 

K jednomu číslu EKAER může patřit více komodit zboží identifikovaných sazebním zařazením.

 

Některé údaje lze po 15 denní dobu trvání platnosti čísla EKAER vícekrát pozměnit, avšak v průběhu kontroly státní daňové a celní správy číslo EKAER musí pokrývat aktuální skutečné údaje, za které je odpovědná osoba nahlášení, jako osoba povinná.

 

Číslo EKAER je osoba s nahlašovací povinností povinná poskytnout přepravci nebo organizátorovi přepravy, aby při daňové, celní kontrole i on disponoval identifikačním číslem. Toto „poskytnutí k dispozici” nemá pevně stanovená pravidla, přepravci to může být sděleno jakýmkoliv libovolným způsobem.

 

Nová ustanovení zákona o správě daně týkající se kontroly zajišťují kontrolorům státní daňové a celní správy konajícím na místě nové možnosti opatření. Vzhledem k tomu, že zboží s obchodním charakterem, jehož vlastníkem je subjekt daně z přidané hodnoty lze přepravovat pouze tehdy, pokud je opatřeno věrohodným dokumentem osvědčujícím odkud zboží pochází (především přepravní doklad, faktura), kontrolor může osobě, která zboží přepravuje uložit povinnost, aby se vyjádřila ohledně

- vlastníka zboží,

- odkud zboží pochází, dále,

- aby předložila dokumenty prokazující vlastnické právo.

 

V průběhu kontroly lze kromě shora uvedeného také vyžadovat vyjádření od jiné dotyčné přepravující osoby, příjemce, osoby přebírající zboží a od odesílatele co se týká

- názvu, množství přepravovaného zboží,

- názvu přepravního prostředku, registrační značky,

- přejímky zboží, adresy vykládky,

- čísla EKAER, dále

- pokud adresa vykládky není sídlem, provozovnou ani pobočkou subjektu daně z přidané hodnoty, tak o právním titulu používání této dané nemovitosti.

 

Státní daňový a celní orgán může pro zajištění totožnosti zboží na přepravním prostředku - s výjimkou živých zvířat a zboží podléhajícímu rychlé zkáze - použít celní závěru (kusová či prostorová závěra) v případě,

- pokud to odůvodňují faktorová rizika - hlavně charakter zásilky, zásilka a místo určení, resp. přepravované množství zboží a typ přepravního vozidla nejsou v souladu, probíhá-li exekuční řízení, jedná-li se o obchodní činnost v rámci společenství prováděnou bez daňového čísla registrovaného pro EU, uvedené místo vykládky není přihlášeno jako provozovna -, dále

- pokud subjekt daně z přidané hodnoty v přepravě daného zboží dotčený se odmítne vyjádřit.

 

Upozorňuji vás, že odstranění, poškození celní závěry, otevření uzavřeného nákladového kusu, či prostoru bez povolení se považuje za trestní čin spáchání poškození, odstranění celní závěry podle § 287 zákona C z roku 2012 o trestním zákoníku.

 

Neplnění nahlašovací povinnosti ve vztahu se silniční přepravní činností, dále chybné, nepravdivé nebo neúplné plnění nahlašovací povinnosti má své právní následky za to, že nenahlášené zboží je považováno za zboží o kterém se průkazně neví odkud pochází a státní daňový a celní orgán proto může vyměřit pokutu až ve výši 40% z hodnoty nenahlášeného zboží.

 

V případě uložení pokuty za neplnění nahlašovací povinnosti, za chybné, nepravdivé či neúplné plnění nahlašovací povinnosti ve vztahu k sankcím za to, že se průkazně neví odkud zboží pochází - s výjimkou živých zvířat a zboží podléhajícímu rychlé zkáze - lze zboží zajistit do výše uložené pokuty, o kterém státní daňový a celní orgán rozhodne v rozhodnutí o uložení pokuty. O zajištění se vyhotoví zápis, zajištěná movitost se může opatřit celní závěrou a nechat odvést. Státní daňový a celní orgán sdělí rozhodnutí o uložení pokuty přítomnému daňovému poplatníku, nebo jeho zástupci, zmocněnci, zaměstnanci, a toto rozhodnutí je bez ohledu na případné odvolání od okamžiku výše uvedeného sdělení vykonatelné.

 

Shora uvedené právní následky - s výjimkou odstranění celní závěry bez povolení - státní daňový a celní orgán bude poprvé aplikovat od 1. března 2015.