LinkedIn Instagram
Česky English Deutsch Français Russian Italiano Netherlands
Breadcrumb navigation

Home > Over ons > Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti Lorenc Logistic, s.r.o.

(dále jen „Lorenc Logistic“) podle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 Oddíl I. Obecná ustanovení

I.1.Tyto všeobecné podmínky (dále též „obchodní podmínky“, popř. „VOP“) upravují v souladu s § 1751 občanského zákoníku obsah práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi obchodní společností Lorenc Logistic, s.r.o., dále též „dodavatel“, a jejími smluvními partnery – odběrateli (dále též „odběratelé“, popř. „zákazníci“).

I.2. Smluvní vztah mezi dodavatelem a odběrateli, dále též „smluvní vztah“, vzniká okamžikem, kdy odběratel vyjádří souhlas s obsahem návrhu dodavatele. Návrhem na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 občanského zákoníku je kromě standardního písemného či ústního návrhu smlouvy též prezentace služeb dodavatele v podobě tištěného či webového katalogu.

I.3. Odchylná ujednání ve smlouvě mají před těmito VOP přednost.

I.4. Okamžikem vzniku smluvního vztahu ve smyslu bodu I.2 výše vyjadřují smluvní strany souhlas s tím, aby Lorenc Logistic ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovával, shromažďoval a uchovával jejich osobní údaje, poskytnuté v souvislosti s poskytováním služeb podle těchto VOP, příp. další osobní údaje nezbytné pro poskytnutí přepravních a ostatních služeb. Tyto osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány v souladu s platnou právní úpravou v klientském registru Lorenc Logistic pro účely plnění závazků z jednotlivých smluv a pro evidenční účely.

I.5. Veškeré informace, které si smluvní strany v souvislosti se svým smluvním vztahem a v průběhu jeho trvání poskytly či poskytnou, mají charakter důvěrných údajů ve smyslu § 1730 občanského zákoníku a obě smluvní strany jsou povinny zachovávat o nich mlčenlivost a dbát, aby nebyly zneužity. Tato povinnost trvá i po ukončení smluvního vztahu. Pokud některá ze smluvních stran tuto svoji povinnost poruší, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ prokazatelného porušení povinnosti. Tím není dotčena povinnost poskytovat součinnost orgánům veřejné správy při výkonu kontroly a jiných jejich pravomocí.

I.6. Smluvní strany jsou povinny zachovávat povinnost mlčenlivosti po celou dobu trvání smluvního vztahu podle této smlouvy i po jeho skončení.

I.7 Pro případ, že má společnost Lorenc Logistic k dispozici e-mailovou adresu obchodního partnera získanou v rámci jeho běžné obchodní činnosti, je každý z obchodních partnerů srozuměn s tím, že je společnost Lorenc Logistic oprávněna zasílat mu hromadnou e-mailovou poštu obsahující informace a nabídky týkající se obchodní činnosti společnosti Lorenc Logistic.

Oddíl II. Objednací a dodací podmínky

II.1 V rámci smluvního vztahu jsou zákazníci oprávněni objednat od dodavatele služby z jeho nabídkového sortimentu podle své potřeby formou písemné objednávky. Objednávky budou zasílány dodavateli faxem nebo prostřednictvím elektronické pošty, popř. prostřednictvím držitele poštovní licence, a to na kontakty uvedené na webových stránkách dodavatele, neurčí-li dodavatel písemně kontakty jiné.

II.2 Objednávka je pro dodavatele závazná okamžikem jejího potvrzení. Potvrzení objednávky dodavatel zašle faxem nebo prostřednictvím elektronické pošty, popř. prostřednictvím držitele poštovní licence, a to na kontakty, které zákazník pro ten účel písemně určí, jinak na kontakty vyplývající z webových stránek zákazníka, popř. z veřejných rejstříků.

II.3.Zákazník bude potvrzovat převzetí zásilky či převzetí poskytnuté služby písemně na dodacím listu.

II.4, Služba se považuje za provedenou:

a) dnem, kdy zákazník (resp. určený příjemce) fakticky převezme zásilku, nebo

b) dnem, kdy zákazníkovi (resp. určenému příjemci) bude umožněno zásilku převzít a zákazník (resp. určený příjemce) ji v rozporu se smlouvou nepřevezme, nebo

c) v případě jiných služeb (mimo přepravu věcí) dnem dokončení a předání služby zákazníkovi,

dále též „den provedení služby“.

Oddíl III. Cena služeb. Platební podmínky

III.1. Cena služeb bude účtována podle aktuálních ceníků prezentovaných na webových stránkách dodavatele ke dni doručení objednávky zákazníka; dodavatel je v souladu s § 1752 občanského zákoníku oprávněn ceníky měnit (zejména je-li to rozumné s přihlédnutím k podstatným změnám cen vstupů). V případě dlouhodobých (rámcových) smluv je zákazník oprávněn, pokud nesouhlasí se změnou ceníku, oprávněn smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou 1 ( slovy jeden ) měsíc, která začíná plynout od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi dodavateli.

III.2. Dodavatel je oprávněn požadovat od zákazníka přiměřenou zálohu na zaplacení ceny služeb.

III.3. Dodavatel je povinen vyúčtovat zákazníkovi cenu služeb nejdříve v den, který se ve smyslu oddílu II bodu II.4 považuje za den provedení služby, formou vystavení faktury obsahující všechny náležitosti požadované platnou právní úpravou.

III.4. Dodavatel určí dobu splatnosti v písemném vyúčtování (viz bod III.3), Doba splatnosti však nesmí být kratší než:

a) 30 dnů ode dne poskytnutí služby – pro služby v oblasti dopravy, resp.

b) 14 dnů ode dne poskytnutí služby – pro ostatní služby,

nedohodnou-li si strany jinak.

III.5. Pokud zákazník poskytne dodavateli nějakou zálohu na cenu služeb přede dnem provedení služby (viz bod III.2), zohlední dodavatel tuto skutečnost v konečném vyúčtování ceny služeb.

III.6. Cena služeb je splatná bezhotovostním převodem účtované částky na účet dodavatele určený na faktuře.

III.7. Prodlení s platbou nastává dnem následujícím po dni splatnosti uvedeném na písemné vyúčtování služeb Lorenc Logistic (viz III.3). Dodavatel je oprávněn (ne povinen) účtovat při prodlení úroky podle smluvené sazby úroků, a pokud nebyla smluvena, pak úroky o 1 % vyšší než činí úroková sazba určená podle § 1802 občanského zákoníku.

III.8. V případě prodlení zákazníka s úhradou již vyúčtované ceny služeb je dodavatel oprávněn pozastavit plnění dalších objednávek takového zákazníka, aniž by se dostal s plněním do prodlení.

Oddíl IV: Služby v oblasti dopravy

VOP tvoří nedílnou součást smlouvy o přepravě věci, na jejímž základě se Lorenc Logistic zavazuje zajistit přepravu zásilky a odběratel (v ustanoveních tohoto oddílu IV VOP též „odesílatel“) se zavazuje zaplatit sjednanou odměnu – přepravné.

Neobsahují-li tyto VOP odchylnou úpravu, řídí se smluvní vztahy společnosti Lorenc Logistic vyplývající ze smlouvy o přepravě věci:

a) Všeobecnými přepravními podmínkami Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA - tuzemské přepravy (dostupné na webové adrese http://www.prodopravce.cz/0-informace-3-8.php) a

b) Úmluvou o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční dopravě (vyhláška min.zahr.věcí 11/1975 Sb., dále též „Úmluva CMR“) - mezinárodní přepravy.

http://www.sslczech.cz/cz/dokumenty-ke-stazeni/

IV.1.1. Odesílatel je povinen poskytnout dodavateli správné a úplné údaje o obsahu zásilky, jejíž přepravu objednává, a o jeho povaze.

IV.1.2  Odesílatel není oprávněn objednat u dodavatele přepravu zásilky s následujícím obsahem::

a) předměty a látky ohrožující lidský život nebo zdraví, jako jsou výbušniny, zbraně, omamné a psychotropní látky, hořlaviny s nízkým bodem vzplanutí a zásilky, jejichž obsah podléhá zákonu č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ADR – Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí - zboží třídy 1 a 7, jedy, radioaktivní látky, žíraviny, plyny a kapaliny v tlakových nádobách apod.,

b) předměty a látky, které mají mimořádně vysokou hodnotu, jako jsou drahé kameny, drahé kovy, umělecké předměty, sbírky, bankovky, mince,

c) předměty a látky, které podléhají změnám teploty, jako jsou zdravotnický materiál (krevní vzorky a deriváty), živé rostliny apod.,

d) živá zvířata, pozůstatky lidí a zvířat apod.,

e)            jiné předměty a látky, které s ohledem na svůj charakter vyžadují speciální úpravu vozidla nebo vytvoření speciálních podmínek při přepravě podle platných předpisů jako jsou například volně ložené substráty.

IV.1.3. Přepravu zásilek s níže uvedený obsahem je dodavatel oprávněn odmítnout. Pokud tohoto práva nevyužije a k přepravě zásilky se zaváže potvrzením objednávky, je odesílatel povinen opatřit zásilku pro účely přepravy viditelným označením o jejím obsahu a jeho povaze:

a) předměty a látky, které podléhají změnám teploty, jako je rychle se kazící zboží

b) předměty a látky křehké a lehce poškoditelné i za předpokladu dodržování pokynů pro zvláštní manipulaci se zásilkou, jako jsou alkohol a jiné drahé tekutiny ve skleněných obalech apod.,

c) zboží podléhající ADR – Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí kromě zboží podle třídy 1 a 7 této dohody.

IV.2. Lorenc Logistic je oprávněn otevřít zásilku v případě, že:

a) ji nelze doručit ani ji nelze vrátit nebo nemá být podle smlouvy vrácena,

b) je důvodné podezření, že obsahuje věc považovanou podle těchto obchodních podmínek za nebezpečnou, nebo věc, která nesmí být obsahem zásilky podle výše uvedeného ustanovení, nebo jejíž přeprava z jiného důvodu není dovolena,

c) zásilka má narušený obal nebo jeví známky poškození obsahu, např. obsah vytéká, při manipulaci je slyšet, že obsah je rozbitý apod.,

d) má důvodné podezření, že obsahem zásilky jsou předměty a látky poškozené ještě před okamžikem předání zásilky k přepravě dopravci,

e) je důvodná obava, že došlo nebo že by do doručení mohlo dojít ke vzniku škody, nebo

f) je to nezbytné k dodržení povinností uložených Lorenc Logistic právním předpisem nebo smlouvou o přepravě věci.

Obsah zásilky smí být při jejím otevření prohlížen jen v rozsahu nezbytném pro zajištění účelu prohlídky. Při otevírání musí být zajištěna ochrana skutečností, jež jsou chráněny podle platných právních předpisů. O otevření zásilky bude sepsán písemný protokol s následujícími údaji:

-       den, místo a důvod otevření zásilky

-       zjištění vyplývající z prohlídky zásilky po otevření

-       podpis osoby provádějící prohlídku.

Bude-li prohlídkou potvrzeno, že zásilka neodpovídá těmto VOP, je společnost Lorenc Logistic oprávněna přepravu odmítnout. Tím není dotčeno právo požadovat náhradu veškeré související škody.

IV.3. Škoda na zásilce

IV.3.1. Odpovědnost Lorenc Logistic za škodu na zásilce se řídí ustanoveními §2566 občanského zákoníku a v případě mezinárodních přeprav zboží Úmluvou CMR (při splnění podmínek pro její použití definovaných v této Úmluvě).

Odesílatel je oprávněn reklamovat škodu vzniklou poškozením, zničením, částečnou nebo úplnou ztrátou přepravované zásilky, nebo opožděným dodáním oproti sjednané lhůtě. Reklamace musí být provedena písemnou formou buď prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu Lorenc Logistic nebo e-mailem na elektronickou adresu uvedenou na webových stránkách Lorenc Logistic, a to ve lhůtách vyplývajících z platných právních předpisů (tj. ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – pro vnitrostátní přepravy a z Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě – vyhláška ministerstva zahraničních věcí č. 11/1975 Sb.).

Dokončením přepravy se pro tyto účely rozumí den provedení služby podle bodu II.4 písm. a) a b) výše.

Poškozením se rozumí změna stavu, tj. změna jakosti, rozměrů, struktury, stálosti, složení, věcí tvořících zásilku, kterou je možno odstranit opravou, nebo taková změna stavu, kterou sice nelze odstranit opravou, ale přesto je věc použitelná k původnímu účelu.

Zničením se rozumí taková změna stavu věcí tvořících zásilku, kterou nelze odstranit opravou, a věc nelze dále používat k původnímu účelu.

IV.3.2: Škoda představuje:

a) v případě poškození zásilky přiměřené náklady na opravu, které jsou nutné pro uvedení zásilky do původního stavu, včetně nákladů na rozebrání a sestavení věci. Od těchto nákladů se odečte cena zpeněžitelných a využitelných zbytků nahrazovaných částí. Pokud se poškozená zásilka neopraví a je použitelná k původnímu účelu i s poškozením, potom má odesílatel nárok na náhradu škody ve výši rozdílu cen zásilky před poškozením a po vzniku škody. Cena poškozené zásilky je částka stanovená odborným posudkem, případně čistý výtěžek z prodeje poškozené zásilky, pokud odesílatel s prodejem souhlasí,

b) v případě zničení nebo ztráty zásilky se škodou rozumí cena zásilky v době jejího převzetí k přepravě (bez zohlednění eventuálního zisku vlastníka zásilky), případně její části, pokud se ztratí nebo zničí jen její část.

IV.3.3. Lorenc Logistic odpovídá odesílateli ve vnitrostátních přepravách za skutečnou škodu vzniklou na zásilce při přepravě. Skutečnou škodou se rozumí to, oč se hodnota zásilky v důsledku škodní události sníží. V žádném případě však Lorenc Logistic neodpovídá odesílateli za ušlý zisk ani jiné následné škody, které mohou v souvislosti s provedením přepravy vzniknout, ani za jiné škody vzniklé odesílateli nebo třetím osobám v souvislosti s přepravou zásilky.

IV.3.4. Lorenc Logistic se zprostí odpovědnosti za škodu na převzaté zásilce, pokud prokáže, že škoda byla způsobena:

a) odesílatelem, příjemcem nebo vlastníkem zásilky, případně osobami, za které Lorenc Logistic nenese odpovědnost

b) vadou nebo přirozenou povahou zásilky, včetně obvyklého úbytku

c) vadným nebo nedostatečným obalem, na který Lorenc Logistic upozornil odesílatele při převzetí zásilky k přepravě. Pokud Lorenc Logistic na vadný obal neupozorní, zprostí se povinnosti k náhradě škody důkazem, že vadu nemohl při převzetí zásilky poznat,

d) v době, kdy zásilka nebyla v jeho moci, popř.

e) pokud vzniku škody nemohl zabránit ani při vynaložení odborné péče obvyklé v odvětví přepravy věcí, resp. pokud mu ve splnění povinnosti dočasně nebo trvale zabránila mimořádné nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli.

IV.3.5.. Odesílatel je povinen zajistit, aby zásilka byla příjemcem prohlédnuta při jejím převzetí a případné výhrady, popisy škod a ostatní připomínky byly zapsány do nákladního listu, popř. náložného listu, je-li vydán, příp. do reklamačního protokolu. K projednání reklamace je třeba předložit písemný zápis o poškození zásilky podepsaný příjemcem a osobou zastupující Lorenc Logistic. Bez předložení tohoto zápisu není Lorenc Logistic povinen se reklamací zabývat.

IV.3.6. Pojištění přepravované zásilky proti všem rizikům zajistí Lorenc Logistic za úplatu na základě výslovné žádosti odesílatele.

IV.4. Za okamžik poskytnutí přepravní služby pro daňové účely (tj. datum zdanitelného plnění ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty) je považován okamžik kompletace všech dokladů spojených s přepravou.

V. Oblast opravárenství

V.1. Záruční doba dodávaných náhradních dílů je stanovena na:

a) 6 měsíců při přímém prodeji

b) 12 měsíců při dodávce náhradního dílu včetně montáže v rámci prováděné opravy.

Záruka se nevztahuje na náhradní díly a spotřební materiál podléhající běžnému opotřebení.

Oddíl VI: Závěrečná ustanovení

VI.1. Zákazník není oprávněn postoupit jakoukoliv svoji pohledávku vůči dodavateli vyplývající ze smluvního vztahu založeného podle oddílu I těchto VOP na žádnou třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu dodavatele.

VI. 2. Záležitosti, které tyto obchodní podmínky výslovně neupravují, se řídí občanským zákoníkem, popř. též dokumenty podle oddílu IV písm. a) či b) výše.

VI. 3. Přijetím návrhu dodavatele ve smyslu oddílu I dodavatel a zákazník potvrzují, že jsou seznámeni s VOP a že s těmito podmínkami bezvýhradně souhlasí.