Česky English Deutsch Français Netherlands

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Stará struktura > Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE SPOLEČNOSTI LORENC LOGISTIC

 

Dovolujeme si vám oznámit, že Lorenc Logistic s.r.o., se sídlem společnosti Za Tratí 752/IV, 339 01 Klatovy, IČ: 64832660, zpracovává osobní údaje v souladu splatnou právní úpravou a od 25. 05. 2018 i v souladu s nařízením EP a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).

 

Veškeré osobní údaje, které Lorenc Logistic shromažďuje, shromažďuje pouze pro oprávněné a odůvodněné účely a jen po omezenou dobu. Tyto údaje jsou chráněny maximální možnou mírou zabezpečení.

 

Dovolujeme si vás detailněji informovat o tom, co vlastně ochrana osobních údajů představuje a jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje ve společnosti Lorenc Logistic.

 

CO TO VLASTNĚ GDPR JE?

 

Zjednodušeně se jedná o obecné nařízení o ochraně osobních údajů a v České republice nahradilo dosavadní právní úpravu ochrany osobních údajů v podobě směrnice 95/46/ES a souvisejícího zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

Znamená to tedy, že právní rámec ochrany osobních údajů zde fungoval i do 25. 05. 2018 a osobní údaje byly chráněny i doposud. Nová úprava rozšiřuje práva dotčených osob na ochranu osobních údajů a povinnosti těch subjektů, které osobní údaje zpracovávají.

Fyzické osobě, jejíž osobní údaje se zpracovávají, se pro tyto účely říká subjekt údajů.

 

OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ TO VLASTNĚ JSOU?

 

Osobním údajem je jakákoli informace o identifikované či identifikovatelné fyzické osobě.

GDPR rozděluje osobní údaje do dvou kategorií – obecné a zvláštní. Lorenc Logistic zpracovává osobní údaje našich klientů, příjemců nebo smluvních partnerů pouze obecné.

Zpracováváme zejména následující osobní údaje:

 • identifikační: jméno a příjmení, adresa, místo podnikání, IČ, DIČ, Vaše funkce v organizaci, pokud zastupujete právnickou osobu, přihlašovací jméno a heslo v našem zákaznickém programu;

 • kontaktní údaje: telefonní číslo, emailová adresa, případně adresa pro doručení a fakturační adresa;

 • údaje o objednaných službách: údaje o Vašich objednaných zásilkách, údaje o případných reklamacích, údaje o způsobu platby a případně číslo bankovního účtu;

 • v případě osobní návštěvy střediska i nahrávky z kamerového systému.

 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, O JAKÉ ČINNOSTI JDE?

 

GDPR se zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoli sofistikovanější činnost, kterou správce s osobními údaji provádí, a to za určitým účelem.

Konkrétně může jít např. o shromáždění osobních údajů, jejich zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

V naší společnosti Lorenc Logistic zpracováváme veškeré osobní údaje jak manuálně, tak automatizovanými prostředky.

 

SPRÁVCE NEBO ZPRACOVATEL?

 

Správce je dle GDPR fyzická nebo právnická osoba, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a za zpracování primárně odpovídá.

Společnost Lorenc Logistic je při poskytování svých služeb v pozici dopravce, zasílatele a zpracováváme veškeré výše zmíněné osobní údaje v postavení správce.

Oproti tomu zpracovatel je podle GDPR fyzická či právnická osoba, kterou si správce najímá, aby pro něj prováděla s osobními údaji zpracovatelské operace. Jinými slovy zpracovatel zpracovává osobní údaje pro správce.

Ve společnosti Lorenc Logistic máme svou letitou praxi, která spočívá v poskytování přepravních služeb založenou i na principu spolupráce s externími dopravci, kteří zajišťují přepravu pod naší společností za účelem plnění zasílatelských smluv (tj. doručení zásilek) poskytujeme osobní údaje svých zákazníků, resp. příjemců zásilek, i těmto externím dopravcům. Nicméně Vás ujišťujeme, že se všemi externími dopravci máme uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, mlčenlivosti, ve které se zavázali respektovat požadavky stanovené GDPR a zajistit, aby Vaše údaje byly v maximálním bezpečí.

Využíváme služeb i dalších zpracovatelů, kteří zpracovávají osobní údaje pouze podle našich pokynů a pro námi stanovený účel. I s těmito zpracovateli jsme uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů, event. zajistili, že se tito další zpracovatelé v písemné formě zavázali, že budou zpracovávat osobní údaje v souladu s GDPR.

Zejména se jedná o:

 • poskytovatel SMS služby, pomocí které jste informováni o průběhu objednávky

 • poskytovatelé bezpečnostního kamerového systému

 • osoby vázané zákonnou mlčenlivostí: advokáti, daňoví poradci, auditoři

 • dodavatelé technologií

 

PRÁVNÍ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

 

V Lorenc Logistic zpracováváme pouze osobní údaje potřebné k poskytnutí našich služeb. Zároveň musíme při zpracování dodržovat zákonné povinnosti a chránit své oprávněné zájmy.

 

Osobní údaje jsou vždy zpracovány v rozsahu, ve kterém nám byly poskytnuty v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu, nebo které byly shromážděny jinak a jsou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy či k plnění našich zákonných povinností.

Vaše osobní údaje zpracováváme jen za legitimním účelem, a to v nezbytném rozsahu pro ten daný příslušný účel.

 

 

Plnění a uzavření smlouvy

Velkou část vašich osobních údajů potřebujeme k tomu, abychom s vámi vůbec mohli uzavřít kupní či jinou smlouvu ohledně zboží či služeb, které si u nás chcete zakoupit. Jakmile je smlouva uzavřena, tak vaše osobní údaje zpracováváme k tomu, abychom vám řádně poskytly zakoupené služby. Na základě tohoto právního důvodu tedy zpracováváme především údaje fakturační a doručovací.

 • To znamená, že v případě, že si u nás objednáte přepravu zásilky nebo s námi uzavřete jinou smlouvu jako fyzická osoba, potřebujeme Vaše osobní údaje (identifikační, kontaktní a údaje o objednávce) za účelem realizace smluvního vztahu – resp. k plnění smlouvy a za účelem přepravy, popř. sledování zásilky.

 • V případě, že si u nás objednáte přepravu zásilky nebo s námi uzavřete jinou smlouvu jako zástupce právnické osoby, potřebujeme od Vás ty samé osobní údaje, jako v předešlém případě výše uvedeném, a to opět v souvislosti s poskytováním našich služeb jakožto dopravce, zasílatele. V tomto případě Vaše údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, resp. za účelem uzavření a plnění smlouvy s osobou, kterou zastupujete.

 • V případě, pokud jste příjemcem zásilky, potřebujeme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu za účelem splnění objednané služby, resp. doručení zásilky. Konkrétně zpracováváme zejména Vaše jméno, příjmení, adresu pro doručení a telefonní číslo, abychom Vám mohli odeslat informaci.

Některé Vaše osobní údaje zpracováváme i z důvodu plnění zákonných povinností. To se týká Vašich identifikačních, kontaktních údajů a údajů o Vámi objednaných službách.

 

Oprávněné zájmy

Vaše osobní údaje používáme i k tomu, abychom vám poskytli relevantní obsah, tedy obsah, který je pro vás zajímavý. Na základě oprávněného zájmu takto zpracováváme zejména osobní údaje, které zpracováváme automaticky a cookies.

Osobní údaje za tímto účelem zpracováváme v případě nezbytnosti tohoto zpracování, např. v případě našeho zájmu k ochraně našich středisek, která jsou střežena kamerovými systémy, nebo se může jednat o řešení sporů či vymáhání pohledávek.

Pakliže vaše osobní údaje zpracováváme na základě tohoto právního důvodu, můžete proti tomuto zpracování vznést námitku pomocí formuláře https://www.lorenc-logistic.cz/ochrana-osobnich-udaju

Souhlas

Pro účely zasílání obchodních sdělení (e-mail marketing) a telemarketing zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu. Pokud nám souhlas neudělíte a jste naším zákazníkem, tak vám můžeme obchodní sdělení zaslat (popř. vám v rámci telemarketingu zavolat) i bez toho, abyste nám udělili váš souhlas.

V každém případě však platí, že můžete takovouto marketingovou komunikaci z naší strany jednoduše zakázat tím, že využije tohoto kontaktního formuláře https://www.lorenc-logistic.cz/ochrana-osobnich-udaju

Pokud nám udělíte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete jej kdykoliv odvolat prostřednictvím našeho kontaktního formuláře https://www.lorenc-logistic.cz/ochrana-osobnich-udaju

 

 

PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MIMO ÚZEMÍ ČR

 

Abychom mohli realizovat objednanou službu, musíme v některých případech předat Vaše osobní údaje za hranice České republiky či za hranice Evropské unie, resp. Evropského hospodářského prostoru (dále jen „EHS“). Děje se tak klasicky v případech, že si u nás objednáte přepravu z / do zahraničí.

Nařízení GDPR je platné a účinné pouze v oblasti Evropské unie, resp. v EHS, z toho vyplývá, že v jiných oblastech nemusí mít stejně vysoký standard právního rámce ochrany osobních údajů při jejich zpracování jako u nás.

Proto budeme spolupracovat a zajišťovat plnění služeb jen s takovými partnery, u kterých si budeme jisti, že Vaše osobní údaje budou rovněž chránit.

 

Předávání osobních údajů třetím subjektům

 

V těchto případech předáváme vaše osobní údaje třetím subjektům:

 • Doručení zboží: vámi zvolený dopravce by vám nikdy nebyl schopen doručit objednané zboží, pokud bychom mu mj. nepředali údaje, kam a komu konkrétně má zboží doručit. Tyto údaje dopravci předáme podle toho, jak je vyplníte v objednávce. Takto předané údaje zahrnují především vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, tel. číslo, na kterém vás může dopravce kontaktovat, a pokud nebylo zboží uhrazeno předem, tak i případně částku, kterou je třeba při převzetí zboží uhradit. Dopravce je ve vztahu k osobním údajům, které mu předáme, oprávněn zpracovávat je pouze pro účely doručení zboží a poté osobní údaje bezodkladně smazat.

 • Doručení zboží, které pro nás uskladňuje smluvní partner: pokud si od nás objednáváte zboží, které se nachází ve skladě našeho smluvního partnera, musíme k dokončení objednávky předat vaše osobní údaje tomuto smluvnímu partnerovi, který objednávku vybaví. Takto předané údaje zahrnují především vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, tel. číslo, na kterém vás může dopravce kontaktovat a pokud nebylo zboží uhrazeno předem, tak i případně částku, kterou je třeba při převzetí zboží uhradit. Tento smluvní partner poté uvedené osobní údaje musí předat dopravci, který bude zboží doručovat, protože jinak by vám dopravce nebyl schopen zboží doručit. Jak smluvní partner, který pro nás skladuje zboží, tak i dopravce, jsou ve vztahu k osobním údajům, které jim předáváme, povinni tyto osobní údaje použít pouze pro účely skladování/doručení zboží a poté je bezodkladně smazat.

 

JAKÁ MÁTE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Abychom mohli realizovat objednanou službu, musíme v některých případech předat Vaše osobní údaje za hranice České republiky či za hranice Evropské unie, resp. Evropského hospodářského prostoru (dále jen „EHS“). Děje se tak klasicky v případech, že si u nás objednáte přepravu z / do zahraničí.

 

Přístup (portabilita)

Můžete nás požádat, abychom vám zaslali přehled vašich osobních údajů, a to prostřednictvím tohoto kontaktního formuláře.

Současně máte právo na přístup k těmto informacím týkajících se vašich osobních údajů:

 

 • Jaké jsou účely zpracování vašich osobních údajů

 • Jaké jsou kategorie dotčených osobních údajů

 • Kdo, kromě nás, jsou příjemci vašich osobních údajů

 • Plánovaná doba, po kterou budou vaše osobní údaje uloženy

 • Zdali máte právo požadovat od nás opravu nebo výmaz vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování

 • Informace o zdroji osobních údajů, pokud jsme je nezískali od vás

 

Výmaz

Dále můžete žádat, abychom údaje o vás vymazali (výmaz se však nedotkne údajů na dokumentech, které musíme podle zákona uchovávat (např. faktury či dobropisy). Pokud vaše osobní údaje budeme potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, může být vaše žádost odmítnuta (např. pokud za vámi evidujeme neuhrazenou pohledávku či v případě probíhajícího reklamačního řízení).

 

S výjimkou případů výše uvedených máte právo na výmaz v těchto případech:

 

 • Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány

 • Odvolal/a jste svůj souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování

 • Vznesl/a jste námitku proti zpracování os. údajů a máte za to, že při posouzení námitky vyjde najevo, že v konkrétní situaci převažuje váš zájem nad naším zájmem na zprac. těchto os. údajů

 • Osobní údaje jsou zpracovány protiprávně

 • Povinnost výmazu stanoví zvláštní právní předpis

 • Jedná se os. údaje dětí mladších 16 let

 • Své právo můžete uplatnit prostřednictvím https://www.lorenc-logistic.cz/ochrana-osobnich-udaju .

 

Úprava a doplnění

Můžete nás kontaktovat prostřednictvím https://www.lorenc-logistic.cz/ochrana-osobnich-udaju 

 

Oprava

V případě, že se domníváte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou chybné, nás můžete kontaktovat prostřednictvím https://www.lorenc-logistic.cz/ochrana-osobnich-udaju. Z důvodu urychlení opravy vašich osobních údajů a vašeho komfortu však doporučujeme upravit si své osobní údaje ve svém uživatelském profilu.

 

Podání stížnosti

Máte-li za to, že vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, máte rovněž právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, pokud budete přešlapy řešit nejprve s námi. Vždy nás můžete snadno kontaktovat prostřednictvím našeho kontaktního formuláře (osobní údaje > ostatní), nebo prostřednictvím naší infolinky na tel. čísle 225 340 111.

 

Tyto Podmínky ochrany osobních údajů včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 25. 5. 2018, přičemž jsou k dispozici elektronicky na www.lorenc-logistic.cz.

 

VAŠE PRÁVA: JAK A KDE JE MŮŽETE UPLATNIT?

Pokud byste chtěli uplatnit jakékoli své právo jakožto subjektu údajů nebo v případě jakýchkoli jiných dotazů či požadavků souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, kontaktuje nás prostřednictvím emailové adresy na helpdesk@lorenc-logistic.cz, nebo prostřednictvím našich webových stránek https://www.lorenc-logistic.cz/ochrana-osobnich-udaju