Česky English Deutsch Français Netherlands

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Stará struktura > Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti Lorenc Logistic, s.r.o.

(dále jen „Lorenc Logistic“) podle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Oddíl I. Obecná ustanovení

I.1.Tyto všeobecné podmínky (dále též „obchodní podmínky“, popř. „VOP“) upravují v souladu s § 1751 občanského zákoníku obsah práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi obchodní společností Lorenc Logistic, s.r.o., dále též „dodavatel“, a jejími smluvními partnery – odběrateli (dále též „odběratelé“, popř. „zákazníci“).

I.2. Smluvní vztah mezi dodavatelem a odběrateli, dále též „smluvní vztah“, vzniká okamžikem, kdy odběratel vyjádří souhlas s obsahem návrhu dodavatele. Návrhem na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 občanského zákoníku je kromě standardního písemného či ústního návrhu smlouvy též prezentace služeb dodavatele v podobě tištěného či webového katalogu.

I.3. Odchylná ujednání ve smlouvě mají před těmito VOP přednost.

I.4. Okamžikem vzniku smluvního vztahu ve smyslu bodu I.2 výše vzniká společnosti Lorenc Logistic právní titul ke zpracování osobních údajů dotčených fyzických osob v nezbytném rozsahu za účelem řádného splnění smluvních závazků; tímto právním titulem je ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů:

  • splnění právní povinnosti (viz čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR
  • oprávněný zájem dodavatele a oprávněný zájem odběratelů/zákazníků /viz čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR
  •  smlouva /viz čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR

Společnost Lorenc Logistic zpracovává osobní údaje v plném souladu s platnou právní úpravou.

I.5. Veškeré informace, které si smluvní strany v souvislosti se svým smluvním vztahem a v průběhu jeho trvání poskytly či poskytnou, mají charakter důvěrných údajů ve smyslu § 1730 občanského zákoníku a obě smluvní strany jsou povinny zachovávat o nich mlčenlivost a zdržet se jakéhokoliv zneužití důvěrných údajů ve prospěch svůj či ve prospěch třetích osob. Tato povinnost trvá i po ukončení smluvního vztahu. Pokud některá ze smluvních stran tuto svoji povinnost poruší, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ prokazatelného porušení povinnosti. Tím není dotčena povinnost poskytovat součinnost orgánům veřejné správy při výkonu kontroly a jiných jejich pravomocí.

I.6. Smluvní strany jsou povinny zachovávat povinnost mlčenlivosti (viz výše bod I.5) po celou dobu trvání smluvního vztahu podle této smlouvy a i po jeho skončení.

I.7 Pro případ, že má společnost Lorenc Logistic k dispozici e-mailovou adresu obchodního partnera získanou v souvislosti s poskytnutím služby či dodáním zboží, je společnost Lorenc Logistic podle platného práva oprávněna zasílat mu obchodní sdělení obsahující informace a nabídky týkající se obchodní činnosti společnosti Lorenc Logistic.

Oddíl II. Objednací a dodací podmínky

II.1 V rámci smluvního vztahu jsou zákazníci oprávněni objednat od dodavatele služby z jeho nabídkového sortimentu podle své potřeby formou písemné objednávky. Objednávky budou zasílány dodavateli faxem nebo prostřednictvím elektronické pošty, popř. prostřednictvím držitele poštovní licence, a to na kontakty uvedené na webových stránkách dodavatele, neurčí-li dodavatel písemně kontakty jiné.

II.2 Objednávka je pro dodavatele závazná okamžikem jejího potvrzení. Potvrzení objednávky dodavatel zašle faxem nebo prostřednictvím elektronické pošty, popř. prostřednictvím držitele poštovní licence, a to na kontakty, které zákazník pro ten účel písemně určí, jinak na kontakty vyplývající z webových stránek zákazníka, popř. z veřejných rejstříků.

II.3.Zákazník bude potvrzovat převzetí zásilky či převzetí poskytnuté služby písemně na dodacím listu.

II.4. Dnem provedení služby se pro účely smluvního vztahu mezi Lorenc Logistic a jejím zákazníky rozumí:

a) dnem, kdy zákazník (resp. určený příjemce) fakticky převezme zásilku, nebo

b) dnem, kdy zákazníkovi (resp. určenému příjemci) bude umožněno zásilku převzít a zákazník (resp. určený příjemce) ji v rozporu se smlouvou nepřevezme, nebo

c) v případě jiných služeb (mimo přepravu věcí) dnem dokončení a předání služby zákazníkovi,

dále též „den provedení služby“. 

Oddíl III. Cena služeb a platební podmínky

III.1. Cena služeb bude účtována podle aktuálních ceníků prezentovaných na webových stránkách dodavatele ke dni doručení objednávky zákazníka; dodavatel je v souladu s § 1752 občanského zákoníku oprávněn ceníky měnit (zejména je-li to rozumné s přihlédnutím k podstatným změnám cen vstupů). V případě dlouhodobých (rámcových) smluv je zákazník oprávněn, pokud nesouhlasí se změnou ceníku, oprávněn smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou 1 ( slovy jeden ) měsíc, která začíná plynout od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi dodavateli. Pro formu výpovědi platí analogicky úprava podle bodu II.1 a II.2 výše s vyloučením doručování prostřednictvím faxu.

III.2. Dodavatel je oprávněn požadovat od zákazníka přiměřenou zálohu na zaplacení ceny služeb.

III.3. Dodavatel je povinen vyúčtovat zákazníkovi cenu služeb nejdříve v den, který je ve smyslu oddílu II bodu II.4 dnem provedení služby, formou vystavení faktury obsahující všechny náležitosti požadované platnou právní úpravou.

III.4. Dodavatel určí dobu splatnosti v písemném vyúčtování (viz bod III.3). Doba splatnosti však nesmí být kratší než:

a) 30 dnů ode dne poskytnutí služby – pro služby v oblasti dopravy, resp.

b) 14 dnů ode dne poskytnutí služby – pro ostatní služby,

nedohodnou-li si strany jinak.

III.5. Pokud zákazník poskytne dodavateli zálohu na cenu služeb přede dnem provedení služby (viz bod III.2), zohlední dodavatel tuto skutečnost v konečném vyúčtování ceny služeb.

III.6. Cena služeb je splatná bezhotovostním převodem účtované částky na účet dodavatele určený na faktuře, připouští se též platba kartou nebo v hotovosti.

III.7. Prodlení s platbou nastává dnem následujícím po dni splatnosti uvedeném na písemné vyúčtování služeb Lorenc Logistic (viz III.4). Dodavatel je oprávněn (ne povinen) účtovat při prodlení úroky podle individuálně smluvené sazby úroků, a pokud nebyla smluvena, pak úroky o 1 % vyšší, než činí úroková sazba určená podle § 1802 občanského zákoníku.

III.8. V případě prodlení zákazníka s úhradou již vyúčtované ceny služeb je dodavatel oprávněn pozastavit plnění dalších objednávek takového zákazníka, aniž by se dostal s plněním do prodlení.

Oddíl IV. Služby v oblasti dopravy

VOP tvoří nedílnou součást smlouvy o přepravě věci, na jejímž základě se Lorenc Logistic zavazuje zajistit přepravu zásilky a odběratel (v ustanoveních tohoto oddílu IV VOP též „odesílatel“) se zavazuje zaplatit sjednanou odměnu – přepravné.

Neobsahují-li tyto VOP odchylnou úpravu, řídí se smluvní vztahy společnosti Lorenc Logistic vyplývajícími ze smlouvy o přepravě věci:

a) Všeobecnými přepravními podmínkami Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA - tuzemské přepravy (dostupné na webové adrese http://www.prodopravce.cz/0-informace-3-8.php) a

b) Úmluvou o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční dopravě (vyhláška min.zahr.věcí 11/1975 Sb., dále též „Úmluva CMR“) - mezinárodní přepravy.

http://www.sslczech.cz/cz/dokumenty-ke-stazeni/

IV.1.1. Odesílatel je povinen poskytnout dodavateli správné a úplné údaje o obsahu zásilky, jejíž přepravu objednává, a o jeho povaze.

IV.1.2 Odesílatel je povinen respektovat, že dodavatel nezajišťuje přepravu zásilek s následujícím obsahem

a) předměty a látky ohrožující lidský život nebo zdraví, jako jsou výbušniny, zbraně, omamné a psychotropní látky, hořlaviny s nízkým bodem vzplanutí a zásilky, jejichž obsah podléhá zákonu č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ADR – Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí - zboží třídy 1 a 7, jedy, radioaktivní látky, žíraviny, plyny a kapaliny v tlakových nádobách apod.,

b) předměty a látky, které mají mimořádně vysokou hodnotu, jako jsou zejména drahé kameny, drahé kovy, umělecké předměty, sbírky, bankovky, mince,

c) předměty a látky, které podléhají změnám teploty, jako jsou zejména zdravotnický materiál (krevní vzorky a deriváty), živé rostliny apod.,

d) živá zvířata, pozůstatky lidí a zvířat apod.,

e) jiné předměty a látky, které s ohledem na svůj charakter vyžadují speciální úpravu vozidla nebo vytvoření speciálních podmínek při přepravě podle platných předpisů jako jsou například volně ložené substráty.

IV.1.3. Přepravu zásilek s níže uvedený obsahem je dodavatel oprávněn odmítnout. Pokud tohoto práva nevyužije a k přepravě zásilky se zaváže potvrzením objednávky, je odesílatel povinen opatřit zásilku pro účely přepravy viditelným označením o jejím obsahu a jeho povaze:

a) předměty a látky, které podléhají změnám teploty, jako je např. rychle se kazící zboží

b) předměty a látky křehké a lehce poškoditelné i za předpokladu dodržování pokynů pro zvláštní manipulaci se zásilkou, jako jsou např. alkohol a jiné drahé tekutiny ve skleněných obalech apod.,

c) zboží podléhající ADR – Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí kromě zboží podle třídy 1 a 7 této dohody.

IV.2. Lorenc Logistic je oprávněn otevřít zásilku v případě, že:

a) ji nelze doručit ani ji nelze vrátit nebo nemá být podle smlouvy vrácena,

b) je důvodné podezření, že obsahuje věc považovanou podle těchto obchodních podmínek za nebezpečnou, nebo věc, která nesmí být obsahem zásilky podle bodu IV.1.2 výše, nebo jejíž přeprava z jiného důvodu není dovolena,

c) zásilka má narušený obal nebo jeví známky poškození obsahu, např. obsah vytéká, při manipulaci je slyšet, že obsah je rozbitý apod.,

d) má důvodné podezření, že obsahem zásilky jsou předměty a látky poškozené ještě před okamžikem předání zásilky k přepravě dopravci,

e) je důvodná obava, že došlo nebo že by do doručení mohlo dojít ke vzniku škody, nebo

f) je to nezbytné k dodržení povinností uložených Lorenc Logistic právním předpisem nebo smlouvou o přepravě věci.

Obsah zásilky smí být při jejím otevření prohlížen jen v rozsahu nezbytném pro zajištění účelu prohlídky. Při otevírání musí být zajištěna ochrana skutečností, jež jsou chráněny podle platných právních předpisů. O otevření zásilky bude sepsán písemný protokol s následujícími údaji:

  • den, místo a důvod otevření zásilky
  • zjištění vyplývající z prohlídky zásilky po otevření
  • fotodokumentace zásilky ve fázi před rozbalením, při rozbalování, po rozbalení 
  • podpis osoby provádějící prohlídku.

Bude-li prohlídkou potvrzeno, že zásilka neodpovídá těmto VOP, je společnost Lorenc Logistic oprávněna přepravu odmítnout. Tím není dotčeno právo požadovat náhradu veškeré související škody.

IV.3. Škoda na zásilce

IV.3.1. Odpovědnost Lorenc Logistic za škodu na zásilce se řídí:

a) v případě vnitrostátních přeprav platnou právní úpravou podle práva České republiky

b) Úmluvou CMR v případě mezinárodních přeprav, kdy místo převzetí a místo dodání zboží leží ve dvou různých státech, z nichž aspoň jeden je smluvním státem Úmluvy CMR

c) Rozhodným právem určeným podle platných kolizních norem v případě mezinárodních přeprav nesplňujících podmínky podle písm. b) výše

Odesílatel je oprávněn reklamovat škodu vzniklou poškozením, zničením, částečnou nebo úplnou ztrátou přepravované zásilky, nebo opožděným dodáním oproti sjednané lhůtě. Reklamace musí být provedena písemnou formou buď prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu Lorenc Logistic nebo e-mailem na elektronickou adresu uvedenou na webových stránkách Lorenc Logistic, a to v souladu s pravidly vyplývajícími z rozhodného práva (viz písm. a) až c) výše).

Dokončením přepravy se pro tyto účely rozumí den provedení služby podle bodu II.4 písm. a) a b) výše.

Poškozením se rozumí změna stavu, tj. změna jakosti, rozměrů, struktury, stálosti, složení, věcí tvořících zásilku, kterou je možno odstranit opravou, nebo taková změna stavu, kterou sice nelze odstranit opravou, ale přesto je věc použitelná k původnímu účelu.

Zničením se rozumí taková změna stavu věcí tvořících zásilku, kterou nelze odstranit opravou, a věc nelze dále používat k původnímu účelu.

IV.3.6. Pojištění přepravované zásilky proti všem rizikům zajistí Lorenc Logistic za úplatu na základě výslovné žádosti odesílatele.

IV.4. Okamžikem poskytnutí přepravní služby pro daňové účely (tj. datum zdanitelného plnění ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty) se rozumí okamžik kompletace všech dokladů spojených s přepravou.

Oddíl V. Oblast opravárenství

V.1. Záruční doba dodávaných náhradních dílů je stanovena na:

a) 6 měsíců při přímém prodeji

b) 12 měsíců při dodávce náhradního dílu včetně montáže v rámci prováděné opravy.


Záruka se nevztahuje na náhradní díly a spotřební materiál podléhající běžnému opotřebení.

V.2 Zadržovací právo zhotovitele

V.2.1 Zadržení věci

Zhotovitel je podle platné právní úpravy oprávněn zadržet i po dokončení opravy věc, kterou mu objednatel k opravě svěřil, a mít ji ve svém držení až do doby, než bude zcela uhrazena vyúčtovaná cena opravy. O uplatnění zadržovacího práva je zhotovitel povinen objednatele písemně vyrozumět. Zhotovitel v písemném vyrozumění o uplatnění zadržovacího práva zároveň stanoví náhradní lhůtu k úhradě dluhu objednatele. Oznamovací povinnost je splněna:

• osobním předáním písemného oznámení o zadržení věci osobě oprávněné jednat za objednatele

• doručením písemného oznámení o zadržení věci s využitím držitele poštovní licence do sféry dispozice objednatele (tj. na adresu uvedenou objednatelem při zadání zakázky, nebo na adresu sídla objednatele uvedenou v obchodním rejstříku).

V.2.2 Péče o zadrženou věc

Zhotovitel je při této držbě věci povinen starat se o ni s péčí řádného hospodáře zejména ji opatrovat a chránit před poškozením, ztrátou a zničením. Pokud mu při výkonu této péče vzniknou účelně vynaložené náklady, má právo vůči objednateli na jejich náhradu. Užívat opravenou věc po dokončení opravy může zhotovitel jen se souhlasem objednatele.

V.2.3 Zpeněžení zadržené věci

Neuhradí-li objednatel svůj dluh vůči zhotoviteli ani v náhradní lhůtě uvedené v oznámení podle bodu V. 2. 1 výše, je zhotovitel oprávněn zadrženou věc zpeněžit, a to buď libovolným způsobem dohodnutým výslovně s objednatelem, popř. ve veřejné dražbě podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotoviteli přísluší náhrada nutných nákladů spojených s výkonem zadržovacího práva.

Z výtěžku zpeněžení zadržené věci náleží zhotoviteli podle platné právní úpravy přednostní uspokojení před jinými věřiteli, a to i věřiteli zástavními.

V.2.4 Prodlení objednatele s převzetím věci

Bude-li objednatel v prodlení s převzetím opravené věci, je zhotovitel oprávněn vyrozumět objednatele o záměru nevyzvednutou věc prodat a stanovit objednateli náhradní lhůtu k převzetí věci; náhradní lhůta nesmí být kratší než 1 měsíc. Pro doručení vyrozumění podle předchozí věty platí obdobně pravidla pro doručování popsaná výše pod bodem V. 2. 1.

Zhotoviteli náleží náhrada škody způsobená prodlením objednatele s převzetím opravené věci (včetně nákladů uskladnění).

V.2.5. Ostatní důležité informace

Objednatel je povinen zabezpečit řádné uložení a zabezpečení věcí uložených v kabině vozidla předaného k opravě zhotoviteli tak, aby při odklopení kabiny nedošlo k poškození vnitřního vybavení kabiny a čelního skla. V případě rozbití čelního skla z viny řidiče nenese firma Lorenc Logistic s. r. o. žádnou odpovědnost za vzniklou škodu!

Části věci (díly), které zhotovitel na základě objednávky zákazníka v rámci opravy věci vyměnil za nové, vydá zhotovitel objednateli spolu s opravenou věcí. Bude-li při opravě věci zjištěn nebezpečný odpad, resp. vznikne-li při opravě věci nebezpečný odpad, je zhotovitel oprávněn požadovat kromě ceny za opravu věci také náklady účelně vynaložené na likvidaci nebezpečného odpadu, nebude-li mezi stranami dohodnuto jinak.

V případě nákupu zboží bez služby je možné realizovat zpětný odběr produktů v prodejně zhotovitele v běžné provozní době prodejny zhotovitele. Zpětným odběrem produktů se rozumí odstoupení od kupní smlouvy, jejímž předmětem byl nákup zboží bez služby, tj. vrácení nakoupeného zboží proti vrácení zaplacené kupní ceny. Tohoto oprávnění je možné využít nejpozději do 10 pracovních dnů od nákupu zboží za předpokladu, že zákazník předloží doklad o nákupu zboží od zhotovitele a předá zboží ve stavu, v jakém jej převzal, tj. nepoužité a nepoškozené. Zhotovitel nepřevezme k zpětnému odběru zboží ve větším množství, než které bylo u zhotovitele zakoupeno. Na žádost objednatele vystaví zhotovitel doklad o provedení zpětného odběru zboží.

Oddíl VI. Závěrečná ustanovení

VI.1. Zákazník není oprávněn postoupit jakoukoliv svoji pohledávku vůči dodavateli vyplývající ze smluvního vztahu založeného podle oddílu I těchto VOP na žádnou třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu dodavatele.

VI. 2. Záležitosti, které tyto obchodní podmínky výslovně neupravují, se řídí občanským zákoníkem, popř. též dokumenty podle oddílu IV výše.

VI. 3. Přijetím návrhu dodavatele ve smyslu oddílu I dodavatel a zákazník potvrzují, že jsou seznámeni s VOP a že s těmito podmínkami bezvýhradně souhlasí.