LinkedIn Instagram
Česky English Deutsch Français Italiano Netherlands
Breadcrumb navigation

Page d´accueil > Profil de la société > Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

( dále jen „VOP“ )

společnosti Lorenc Logistic, s.r.o.

( dále jen „Lorenc Logistic“ )

 

Oddíl I. Obecná ustanovení

 

 

I.1. Veškeré uzavírané smlouvy mezi Lorenc Logistic a obchodními partnery se řídí těmito VOP, pokud není v konkrétní smlouvě uvedeno jinak.

I.,2. Splatnost přijatých ( odběratelských ) faktur je stanovena na 30 kalendářních dní od data poskytnutí služby, příp. dodání materiálu dodavatelem.

I.3. Splatnost vystavených ( dodavatelských ) faktur pro oblast dopravy je stanovena na 30 kalendářních dní od data poskytnutí služby, pro ostatní oblasti ( opravy vozidel, prodej materiálu, mytí vozidel, .. ) pak na 14 kalendářních dní od data poskytnutí služby, příp. dodání materiálu. Po tomto datu se odběratel dostává do prodlení.

I.4. Prodlení s placením nastává, aniž by bylo třeba upomínky, uplynutím dne splatnosti, uvedeného na vyúčtování Lorenc Logistic. Lorenc Logistic je oprávněn ( ne povinen ) účtovat při prodlení úroky podle smluvené sazby úroků a pokud nebyla smluvena, pak úroky o 1 % vyšší než činí úroková sazba, určená podle § 502 zák.č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku.

I.5. Reklamace k veškerým službám nebo jiným plněním poskytnutým Lorenc Logistic je odběratel povinen provádět písemně, a to buď na adresu Lorenc Logistic nebo e-mailem na reklamace@lorenc-logistic.eu

I.6. Dodavatelé i odběratelé ( dále také jen „obchodní partner“ ) souhlasí s tím, aby Lorenc Logistic ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“ ) zpracovával, shromažďoval a uchovával jejich osobní údaje, uvedené ve smlouvě o přepravě věci nebo v jiných smlouvách, příp. další osobní údaje nezbytné pro poskytnutí přepravních a ostatních služeb. Tyto osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány v klientském registru Lorenc Logistic pro účely plnění závazků z jednotlivých smluv a evidenční účely.

I.7. Pokud obchodní partner zjistí nebo se domnívá, že Lorenc Logistic provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života obchodního partnera nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a) požádat Lorenc Logistic o vysvětlení,

b) požadovat, aby Lorenc Logistic odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Nevyhovíli Lorenc Logistic žádosti obchodního partnera, má tento právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Výše uvedený postup nevylučuje, aby se obchodní partner obrátil se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

I.8. Obchodní partner uděluje Lorenc Logistic souhlas se zpracováním, shromažďováním a uchováváním jeho osobních údajů podle odstavců 6. a 7. tohoto oddílu VOP na dobu trvání smluvního vztahu vzniklého na základě smlouvy o přepravě věci nebo jiné smlouvy, a na dobu dalších pěti let od splnění veškerých práv a povinností Lorenc Logistic z takovéto smlouvy.

 

Oddíl II. Oblast dopravy

 

VOP tvoří nedílnou součást smlouvy o přepravě věci, na jejímž základě se Lorenc Logistic zavazuje zajistit přepravu zásilky a odběratel ( v ustanoveních tohoto oddílu VOP též „odesílatel“ ) se zavazuje zaplatit sjednanou odměnu – přepravné. VOP tak závazným způsobem upravují vztah vzniklý mezi Lorenc Logistic a odesílatelem při přepravě zásilek.

Pro přepravy splňující podmínky mezinárodní dopravy však platí doplněné Všeobecné podmínky pro přepravu zboží po silnici – IRU ( dále jen „VPP IRU“ ).

Základem VOP jsou přiměřeným způsobem použité Všeobecné zasilatelské podmínky vydané SSL Svazem spedice a logistiky České republiky ( dále jen „VOP SSL“ ) v aktuální verzi na adrese

http://www.sslczech.cz/cz/dokumenty-ke-stazeni/

Odchylně od přiměřeným způsobem použitých VPP IRU a VOP SSL upřesňuje Lorenc Logistic své VOP takto:

II.1.1. Lorenc Logistic si vymiňuje, aby obsahem přepravované zásilky nebylo následující:

a) předměty a látky ohrožující lidský život nebo zdraví, jako jsou výbušniny, zbraně, omamné a psychotropní látky, hořlaviny s nízkým bodem vzplanutí a zásilky, jejichž obsah podléhá zákonu č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ADR – Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí - zboží třídy 1 a 7 ( na přepravu látek, zařazených do ostatních tříd podle uvedené ADR-dohody, musí být Lorenc Logistic odesílatelem před objednáním přepravy písemně výslovně upozorněn a tato skutečnost musí být v objednávce přepravy následně zdůrazněna ), jedy, radioaktivní látky, žíraviny, plyny a kapaliny v tlakových nádobách apod.,

b) předměty a látky, které mají mimořádně vysokou hodnotu, jako jsou drahé kameny, drahé kovy, umělecké předměty, sbírky, bankovky, mince,

c) předměty a látky, které podléhají změnám teploty, jako jsou zdravotnický materiál ( krevní vzorky a deriváty ), živé rostliny apod.,

d) živá zvířata, pozůstatky lidí a zvířat apod.,

e) jiné předměty a látky, které s ohledem na svůj charakter vyžadují speciální úpravu vozidla nebo vytvoření speciálních podmínek při přepravě podle platných předpisů jako jsou například volně ložené substráty.

II.1.2. Lorenc Logistic si vymiňuje, aby bez výslovného označení v poptávce přepravy a následného potvrzení poptávky, příp. objednávky přepravy odpovědným zástupcem Lorenc Logistic obsahem přepravované zásilky nebylo následující:

a) předměty a látky, které podléhají změnám teploty, jako je rychle se kazící zboží

b) předměty a látky lehce poškoditelné i za předpokladu dodržování pokynů pro zvláštní manipulaci se zásilkou, jako jsou alkohol a jiné drahé tekutiny ve skleněných obalech apod.,

 

II.2. Lorenc Logistic je oprávněn otevřít zásilku v případě, že:

a) ji nelze doručit ani ji nelze vrátit nebo nemá být podle smlouvy vrácena,

b) je důvodné podezření, že obsahuje věc považovanou podle těchto obchodních podmínek za nebezpečnou, nebo věc, která nesmí být obsahem zásilky podle výše uvedeného ustanovení, nebo jejíž přeprava z jiného důvodu není dovolena,

c) zásilka má narušený obal nebo jeví známky poškození obsahu, např. obsah vytéká, při manipulaci je slyšet, že obsah je rozbitý apod.,

d) má důvodné podezření, že obsahem zásilky jsou předměty a látky poškozené ještě před okamžikem předání zásilky k přepravě dopravci,

e) je důvodná obava, že došlo nebo že by do doručení mohlo dojít ke vzniku škody, nebo

f) je to nezbytné k dodržení povinností uložených Lorenc Logistic právním předpisem nebo smlouvou o přepravě věci.

Obsah zásilky smí být při jejím otevření prohlížen jen v rozsahu nezbytném pro zajištění účelu prohlídky. Při otevírání musí být zajištěna ochrana skutečností, jež jsou chráněny podle platných právních předpisů.

 

II.3.1. Odpovědnost Lorenc Logistic za škodu na zásilce se řídí ustanoveními §§ 622 a 623 zák. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a Úmluvou CMR, tam kde je dána její příslušnost.

Odesílatel je oprávněn reklamovat škodu vzniklou poškozením, zničením, částečnou nebo úplnou ztrátou přepravované zásilky, nebo opožděným dodáním oproti sjednané lhůtě. Reklamace musí být provedena písemnou formou buď na adresu Lorenc Logistic nebo e-mailem na reklamace@lorenc-logistic.eu, a to do 15 kalendářních dní od data dokončení přepravy ( platí pro vnitrostátní přepravu ) a do 10 kalendářních dní od data dokončení přepravy ( platí pro mezinárodní přepravu ).

Poškozením se rozumí změna stavu, tj. změna jakosti, rozměrů, struktury, stálosti, složení, věcí tvořících zásilku, kterou je možno odstranit opravou, nebo taková změna stavu, kterou sice nelze odstranit opravou, ale přesto je věc použitelná k původnímu účelu.

Zničením se rozumí taková změna stavu věcí tvořících zásilku, kterou nelze odstranit opravou, a věc nelze dále používat k původnímu účelu.

 

Škoda představuje:

a) v případě poškození zásilky přiměřené náklady na opravu, které jsou nutné pro uvedení zásilky do původního stavu, včetně nákladů na rozebrání a sestavení věci. Od těchto nákladů se odečte cena zpeněžitelných a využitelných zbytků nahrazovaných částí. Pokud se poškozená zásilka neopraví a je použitelná k původnímu účelu i s poškozením, potom má odesílatel nárok na náhradu škody ve výši rozdílu cen zásilky před poškozením a po vzniku škody. Cena poškozené zásilky je částka stanovená odborným posudkem, případně čistý výtěžek z prodeje poškozené zásilky, pokud odesílatel s prodejem souhlasí,

b) v případě zničení nebo ztráty zásilky skutečnou hodnotu zásilky ( uvedenou bez zisku vlastníka zásilky ) v době převzetí zásilky k přepravě, případně její části, pokud se ztratí nebo zničí jen její část.

 

II.3.2. Lorenc Logistic odpovídá odesílateli ve vnitrostátních přepravách za skutečnou škodu vzniklou na zásilce při přepravě. Skutečnou škodou se rozumí to, oč se hodnota zásilky v důsledku škodní události sníží. V žádném případě však Lorenc Logistic neodpovídá odesílateli za ušlý zisk ani jiné následné škody, které mohou v souvislosti s provedením přepravy vzniknout, ani za škody vzniklé odesílateli nebo třetím osobám v souvislosti s přepravou zásilky.

II.3.3. Lorenc Logistic se zprostí odpovědnosti za škodu na převzaté zásilce, pokud prokáže, že škoda byla způsobena:

a) odesílatelem, příjemcem nebo vlastníkem zásilky, případně osobami, za které Lorenc Logistic nenese odpovědnost

b) vadou nebo přirozenou povahou zásilky, včetně obvyklého úbytku

c) vadným nebo nedostatečným obalem, na který Lorenc Logistic upozornil odesílatele při převzetí zásilky k přepravě. Pokud Lorenc Logistic neupozornil na vadnost nebo nedostatečnost obalu, neodpovídá za škodu způsobenou na zásilce vadným obalem jen tehdy, jestliže nebyla vadnost či nevhodnost obalu zřejmá

d) v době, kdy zásilka nebyla v jeho moci

 

II.3.4. Odesílatel je povinen zajistit, aby zásilka byla příjemcem prohlédnuta při jejím převzetí a případné výhrady, popisy škod a ostatní připomínky byly zapsány do nákladního listu, příp. do reklamačního protokolu. K projednání reklamace je třeba předložit písemný zápis o poškození zásilky podepsaný příjemcem a osobou zastupující Lorenc Logistic.

 

II.3.5. Lorenc Logistic se zprostí odpovědnosti za škodu na převzaté zásilce také v tom případě, pokud vzniku škody nemohl zabránit ani při vynaložení odborné péče obvyklé v odvětví přepravních služeb.

 

II.3.6. Lorenc Logistic je schopen na požádání odesílatele, příp. vlastníka zásilky, zajistit za úplatu pojištění přepravovaných zásilek proti všem rizikům.

 

II.4. Za okamžik poskytnutí přepravní služby ( = datum zdanitelného plnění ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ) je považován okamžik kompletace všech dokladů spojených s přepravou.

 

III. Oblast opravárenství

 

III.1. Záruční doba dodávaných náhradních dílů je stanovena na:

a) 6 měsíců při přímém prodeji

b) 12 měsíců při dodávce náhradního dílu včetně montáže v rámci prováděné opravy